• Accuraat en veelzijdig

  Het is belangrijk oog te hebben voor details.
  Oplossingen uit een onverwachte hoek.
  Wij bieden specialistische kennis op verschillende terreinen.
  Herman Bakhuis

  Lees meer...
 • Betrokken en gedreven

  Wij proberen oplossingen aan te dragen voordat er problemen ontstaan.
  Elke zaak is anders, daarom is maatwerk nodig.
  Oog voor meer dan alleen het juridische geschil.
  Melanie Wekking

  Lees meer...
 • Een praktische benadering

  Wij hanteren een persoonlijke aanpak.
  Mijn achtergrond in psychologie levert daarbij een waardevolle bijdrage.
  Noortje Lina

  Lees meer...
 • Nauwkeurig en doortastend

  Grondige en persoonlijke aanpak van uw zaak.
  Wij geven toepasbare adviezen.
  Voorkomen is beter dan genezen!
  Michelle Karsdorp

  Lees meer...

Gratis spreekuur

Elke donderdag van 17.00 tot 19.00 uur met en zonder afspraak. In een gesprek van max. 15 minuten zal de advocaat u adviseren over de mogelijke oplossing van uw probleem.

Contactinformatie

T. 0031 (0)55 - 5789650
F. 0031 (0)55 - 5789660
E. info@bakhuisadvocaten.com
Bezoekadres:
Paslaan 21,
7311 AJ, Apeldoorn

Financiën en rechtsbijstand bij Bakhuis & Wekking Advocaten in Apeldoorn

Als u wilt dat Bakhuis & Wekking Advocaten uw belangen behartigt, zal gesproken moeten worden over de kosten die gepaard gaan met de behandeling van uw zaak. Het is gebruikelijk dat door ons kantoor een voorschot in rekening wordt gebracht. De advocaat zal aan u een uurtarief in rekening brengen of voor u een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Er bestaan altijd veel vragen bij de cliënten over het systeem van gefinancierde rechtsbijstand danwel over de wijze waarop de gewerkte uren gedeclareerd worden. Daarom volgt hieronder een korte toelichting.

Gefinancierde rechtsbijstand.

Indien u onvoldoende financiële draagkracht heeft, kan de Raad voor Rechtsbijstand beslissen dat aan u een toevoeging verleend wordt. Dit betekent dat de Raad voor Rechtsbijstand de betaling van de advocaat regelt. Afhankelijk van uw inkomen wordt bepaald of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt. Wel wordt aan u eenmalig per zaak een eigen bijdrage opgelegd door de Raad voor Rechtsbijstand. U dient de opgelegde eigen bijdrage aan ons kantoor te betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Voorts worden aan u kosten in rekening gebracht c.q. doorberekend die gemaakt worden om uw belang optimaal te kunnen behartigen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld op te vragen medische informatie, uittreksels bij de gemeente of griffierecht dat de rechterlijke instantie in rekening brengt voor het voeren van procedures. Voor de aanvraag van een toevoeging is het BSN nodig.

Na de indiening van de declaratie aan de Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt de Raad op basis van het financiële resultaat van de zaak waarvoor de toevoeging is verleend, of de rechtzoekende alsnog in staat wordt geacht de kosten van de rechtsbijstand zelf te kunnen dragen. Onderzocht wordt of de rechtzoekende een geldbedrag of een vordering ontvangt ten hoogte van tenminste 50% van het heffingsvrij vermogen.

Voor meer informatie met betrekking tot gefinancierde rechtsbijstand kunt u terecht op http://www.rvr.org/.

Declaratie op basis van uurtarief.

De hoogte van de declaratie wordt bepaald door het aantal aan de zaak bestede uren en het toepasselijke tarief, vermeerderd met kantoorkosten, BTW en ten behoeve van u gemaakte kosten. Bij deze kosten kunt u denken aan griffierechten, reiskosten, deurwaarderskosten, uittreksels etc.

Tijdens het eerste gesprek worden door ons kantoor afspraken met u gemaakt welk uurtarief in rekening gebracht wordt, zodat daarover geen onduidelijkheid kan bestaan.

Bij het berekenen van de bestede uren wordt gewerkt met eenheden van zes minuten. Dit betekent dat ook indien een handeling korter duurt dan zes minuten, toch zes minuten in rekening gebracht worden. Deze werkwijze is ingegeven door het feit dat bijvoorbeeld een telefoongesprek meer werk met zich meebrengt dan het voeren van het gesprek alleen. Er moet een notitie van gemaakt worden, het dossier moet gehaald worden en weer worden opgeborgen, er moeten verdere instructies worden gegeven, etc.

In de regel ontvangt u maandelijks een overzicht van de bestede tijd en een declaratie van de bestede uren. U wordt dan verzocht om de declaratie te voldoen binnen veertien dagen na datum declaratie. Na afloop van deze termijn kan de wettelijke rente in rekening gebracht worden.